<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="950"%> 人必自侮然後人侮之

16──(上)第八章 人必自侮然後人侮之


        對本來就不講仁義道德的人,你要如何對他說明仁義的觀念呢?他把即將面對的危險看做安全;把即將臨頭的大難看成好事,淨喜歡做些會讓自己倒大楣的事。如果連這種人都肯改過向善,遵從道德仁義規範的話,又哪來國破家亡的事情傳出呢?

        從前有個小孩在路旁唱著歌謠說:「你看,滄浪的水這麼清澈,我可以拿帽帶來這裡洗。哎呀,你看滄浪的水怎麼這麼混濁,剛好可以用來洗我的髒腳ㄚ。」
孔子剛好從小孩身邊經過,聽到他唱的這首歌,便轉頭對隨行的學生說:「你們有聽到小孩唱的歌嗎?水若清澈就用來洗帽帶;水若混濁就用來洗髒腳,都是一樣的東西,卻有天大的差別待遇,這是什麼緣故呢?這都是水自找的啊!」

        人生在世,一定是你先不在乎自己,他人才會無視你的存在;一個家庭會四散,一定是家人先毀壞,別人才會毀壞它;一個國家會滅亡,一定是自己給人討伐的原因,他人才有藉口攻打你。《書經》太甲篇有提到:「老天爺降臨的災難還可以避免,但是自己造成的災禍,則是怎麼躲也躲不掉。」就是這個意思啊!

        孟子曰:「不仁者,可與言哉?安其危而利其菑(ㄗㄞ,通「災」),樂其所以亡者。不仁而可與言,則何亡國敗家之有?有孺子歌曰:『滄浪之水清兮,可以濯(ㄓㄨㄛˊ)我纓(ㄧㄥ,繫帽的帶子);滄浪之水濁兮,可以濯我足。』
孔子曰:『小子聽之!清斯濯纓,濁斯濯足矣,自取之也。』夫人必自侮,然後人侮之;家必自毀,而後人毀之;國必自伐,而後人伐之。
太甲曰:『天作孽,猶可違;自作孽,不可活。』此之謂也。」


回到孟子目錄