<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="950"%> 道生之

第五十一章 道生之


道生之,德畜之,物形之,勢成之。
是以萬物莫不尊道而貴德。
道之尊,德之貴,夫莫之命而常自然。
故道生之,德畜之,長之育之,亭之毒之,養之覆之。生而不有,為而不恃,長而不宰,是謂玄德。

        道創生萬物,德蓄養萬物,萬物用各種形體表現,環境使萬物成長。
所以萬物沒有不尊敬道而珍貴德的。
道和德之所以能受到萬物的尊崇,是因為道和德創造了萬物卻不加以主宰,而讓萬物自然的生長。
        所以道創生萬物,德畜養萬物,使萬物成長並且愛護萬物。道生長萬物,卻不佔為己有;作育萬物,而不自恃其能;長成萬物,而不做萬物的主宰。可叫做微妙深遠的德了。

 回老子目錄